AML Policy

1. SPOLEČNOST
Společnost DoHer s.r.o. je skupina, která se stará o maloobchodní zákazníky. Soustředím se na domácí trh a v některých zemích střední Evropy. Firma si chce vybudovat zastoupení po celé Evropě.

2. ÚVOD
Společnost DoHer s.r.o. v reakci na rostoucí obavy z praní špinavých peněz a možného financování terorismu posiluje svá pravidla na toto téma. Praní špinavých peněz je v České republice trestným činem:
- Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška ČNB č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb., o některých požadavcích na vnitřní systém, zásady, postupy a kontrolní opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- Nařízení vlády č. 210/2008 Sb. ve znění nařízení vlády č. 88/2009 Sb. ze dne 16. března 2009 k provádění zvláštních opatření pro boj proti terorismu,

3. DEFINICE
Praní špinavých peněz je: Praní špinavých peněz je celosvětový problém, aby se pachatelé trestných činů vyhnuli odhalení a nepřišli o zisky ze své trestné činnosti, musejí nelegálně získané finanční prostředky proměnit “vyprat“.
- Přeměna nebo převod majetku s vědomím, že takový majetek pochází z trestné činnosti,
- skrývání nebo maskování skutečné povahy, zdroje, umístění, dispozice, pohybu, práv ve vztahu k majetku,
- nabývání, držení nebo užívání majetku, s vědomím, že majetek pochází z trestné činnosti,
Anti-money laundering (AML) je termín, který zahrnuje úsilí o prevenci, odhalování, vyšetřování a oznamování trestných činů praní špinavých peněz.

4. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY
Tyto standardy jsou považovány za minimální požadavky pro všechny společnosti a jsou podrobněji rozpracovány podle pravidla KYC a pravidla KYT.
4.1. Udržte si svého zákazníka (KYC)
4.1.1. Identifikace a ověření zákazníka
doher.cz zavedly standardy související s KYC. Tyto standardy vyžadují náležitou péči od každého potenciálního zákazníka před uzavřením obchodního vztahu:
- identifikací a ověřením jeho totožnosti nebo jeho zástupců a skutečných majitelů ověřením jeho účtu e-mailem nebo telefonicky. údaje nebo informace získané v souladu s domácí a evropskou legislativou,
- získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu

doher.cz neumožňuje svým zákazníkům zakládat anonymní účty. Klient musí být vždy autentizován pomocí autentizační SMS.

4.1.2. Zásady přijímání zákazníků (CAP)
Jsou identifikována objektivní kritéria a rizika, která umožňují klasifikaci rizik zákazníků. Tyto zákazníky dělíme do následujících kategorií: (HIGH - MID - LOW). Kritéria, která se berou v úvahu při hodnocení a klasifikaci našich zákazníků na základě citlivosti na riziko, jsou:
- domovská země nebo země bydliště nebo registrace
- opakované nákupy od stejného klienta
- zařazení na seznam blokování
Pokud se jedná o tyto osoby, provede se hloubkové šetření jejich transakcí:
- politicky exponované osoby (PEP)
- přeshraniční korespondenční bankovní vztahy mimo země EHP nebo FATF.

4.2. Poznejte své transakce (KYT)
Společnost průběžně monitoruje transakce, aby odhalila transakce, které jsou neobvyklé nebo podezřelé ve srovnání s profilem zákazníka. Včetně určení jeho IP adresy a regionu, ze kterého zákazník pochází.
1) všechny obchodní transakce jsou monitorovány od jejich zákazníků a jejich finanční chování podléhá zvýšené prověrce a to zejména u zákazníků, kteří jsou definováni jako rizikoví “VYSOKÉ“,
2) první hodnocení kontroly je doplněno o druhou úroveň kontroly založenou na riziku, včetně zvýšeného monitorování zákaznických transakcí považovaných za riziko “VYSOKÉ“,

Sledování transakcí v rámci celé skupiny je založeno na SW user agent a cookie, který sleduje všechny zákazníky používající stejné PC a IP.
V řadě okolností popsaných v pravidle KYC pro celou skupinu je třeba přijmout opatření k zablokování účtů nebo k ukončení obchodního vztahu.

5. ORGANIZACE VNITŘNÍ KONTROLY
5.1. Hlášení podezřelých transakcí (STR)
Při sledování praní špinavých peněz (MLRO), které zajišťuje neobvyklé transakce zákazníků, jsou tyto skutečnosti hlášeny příslušné FIU. Hlášení podezřelých transakcí musí být v souladu se zákony a předpisy příslušné místní jurisdikce.

5.2. Postupy
Všechny subjekty skupiny implementovaly pravidla AML/CTF, včetně minimálních standardů KYC, do provozních postupů s ohledem na jejich typ činností, jejich objem a velikost spolu s místními právními a regulačními požadavky.
Skupina může z vlastní iniciativy provádět kontroly a kontroly kvality.