Nakládání s osobními údaji


Vážení klienti,

tímto dokumentem si přejeme shrnout pro Vás základní zásady s nakládáním s Vašimi osobními údaji v souvislosti s podnikáním webového portálu doher.cz Uvádíme, že veškeré shromažďované, zpracovávané a uchovávané údaje se vztahují výlučně k předmětu našeho podnikání, tj. zejména v souvislosti s prodejem počítačových her a programů, penězi nabitých poukázek do on-line her a aplikací (elektronických peněz) nebo jiného digitálního obsahu. Dbáme na to, abyste za každých okolností byli dostatečně informování o probíhajícím zpracování Vašich osobních údajů. Poskytnutí Vašich osobních údajů je sice z Vaší strany dobrovolné, nicméně k některým právním jednáním je jejich poskytnutí nezbytností.

1. Vymezení základních pojmů


Klient: Klientem se rozumí osoba, která s námi uzavřela nebo zamýšlí uzavřít kupní či jinou příslušnou smlouvu. Klientem se rozumí i osoba, která nám (v rámci jejího zájmu o uzavření příslušné smlouvy) výslovně udělila souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (jako je zasílání obchodních sdělení), a takto učinila zejména při prohlížení internetových stránek doher.cz
Osobní údaj: V souladu s ustanovením § 4 odst. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změně některých zákonů, je „osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identit“. V praxi se tedy zejména jedná o: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa a všechny ostatní Vámi zadané neveřejné informace.
Klientské portfólio: Klientské portfólio umožňuje klientům dostat se po zadání přístupového jména a hesla na stránky, které se týkají zakoupeného herního kupónu, aplikací a her. Prostřednictvím těchto stránek mohou klienti snadno komunikovat s prodejním týmem a dalšími pracovníky společnosti, sledovat průběh plateb, nahlížet do uzavřených smluv a dodatků, vyhodnocovat svou spokojenost se službami firmy a dále být informování o dalších novinkách spojených s hrami.

2. Nakládání s Vašimi osobními údaji


2.1. Postupujeme plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změně některých zákonů (dále také jen „zákon o ochraně osobních údajů“), který taktéž implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. V souladu s terminologií tohoto zákona jsme tzv. správcem. Samozřejmě dodržujeme i celý právní řád ČR.
2.2. Dodržování právních povinností Provozovatele vyplývajících ze zákona č. 256/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění a souvisejících právních předpisů.
3. Účel, rozsah, doba a způsob zpracování údajů.
3.1. Účelem zpracování Vašich údajů je vždy související s předmětem naší činnosti. Účel se tedy se vždy týká buď již uzavřené kupní či jiné příslušné smlouvy mezi Klienty, jako kupujícími a námi jako prodávajícími, nebo jednáních směřujících k takovémuto uzavření. Pro zpracování údajů k tomuto účelu není třeba výslovného souhlasu klienta. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění vzájemných smluvních vztahů.
3.2. V neposlední řadě je implicitním účelem zpracování údajů také zkvalitňování našich služeb a včasné reagování na Vaše žádosti a požadavky
3.3. Účel zpracovávání osobní údajů klientů na základě jejich dobrovolného souhlasu pro následující účely:
1) Vytvoření a správa databáze klientů
2) Registrace a vedení uživatelského účtu na elektronickém portálu
3) Kontaktování klienta za účelem monitoringu spokojenosti
4) Zasílání obchodních sdělení
Účelem zpracování těchto údajů je především možnost co nejvíce Vás informovat o záležitostech, které Vás skutečně zajímají.
3.4. V případech, kde zákon o ochraně osobních údajů kategoricky požaduje pro zpracování osobních údajů souhlas, tento vždy výslovně vyžadujeme, tedy Klienti jsou na tuto skutečnost předem upozorněni a mají možnost se rozhodnout, zda dobrovolně souhlas udělí či nikoli.
3.5. Pro účely uzavření smlouvy s klientem zpracováváme veškeré údaje, které klient sdělil či sdělí právě v souvislosti s uzavřenou/uzavíranou smlouvou, a které se týkají předmětu plnění smlouvy. Jedná se zejména o: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého či jiného bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, případně sídlo podnikající fyzické osoby, její obchodní firma, identifikační číslo a dále nezbytné identifikační znaky. Pro účely zasílání obchodních sdělení a kontaktování klienta za účelem monitoringu spokojenosti jsou zpracovávány jen nejnutnější údaje, zejm. jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa a telefonní číslo.
3.6. Shromážděné a zpracované osobní údaje uchováváme zásadně po dobu platnosti a účinnosti uzavřené smlouvy a poté na nezbytně nutno dobu od zániku uzavřené smlouvy, tj. po splnění všech smluvních povinností oběma stranami či jiným zánikem smluvního vztahu.
3.7. Ostatní shromážděné osobní údaje, tedy údaje nesouvisející s uzavřenou smlouvou, zejména údaje shromážděné pro účely popsané v odstavci 3.2. jsou uchovávány pouze po dobu, pokud slouží a dochází k naplňování účelu jejich shromáždění. Klient je oprávněn kdykoli udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to prostřednictvím telefonu, emailu či písemného sdělení.
3.8. Osobní údaje klientů jsou získávány především od klientů samotných, a to v rámci uskutečněných na internetových stránkách doher.cz či v souvislosti s registrováním na elektronickém portálu. Osobní údaje klientů zpracováváme automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů.
3.9. Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci, kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkolů. Tito zaměstnanci mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.
3.10. Ke zpracování osobních údajů klientů může docházet i s případným využitím podpory a informačních systémů třetích osob za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a právním řádem obecně, přičemž k tomuto dochází zejména v oblasti marketingové a informační podpory. Vztahy se třetími osobami takto vzniklé jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji. Své obchodní partnery si nadto pečlivě vybíráme.

4. Práva a povinnosti:


4.1a. Klient má právo kdykoli žádat o informace týkající se zpracování jeho osobních údajů, a to stejným způsobem, jako může svůj udělený souhlas s jejich zpracováním odvolat (viz. odstavec 4.1b. Požadované informace budou klientovi poskytnuty bez zbytečného odkladu s tím, že za jejich poskytnutí může být požadována náhrada skutečně vynaložených nákladů v minimální hodnotě 500 Kč.
4.2. V případě jakýchkoli pochybností či nejasností ohledně správnosti postupu při shromažďování, zpracovávání či uchovávání osobních údajů, má klient právo požadovat vysvětlení jak po nás, tak případně po dalších subjektech, které se na zpracování nějakým způsobem podílejí. Bude-li skutečně zjištěno, že došlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji, klient může požadovat, aby závadný stav byl neodkladně odstraněn.
4.3. Kromě účelu, způsobu a rozsahu popsaných v těchto Zásadách nebudeme Vaše osobní údaje jakkoli dále zpracovávat či předávat dalším stranám, pokud to nebude vyžadovat naše veřejnoprávní povinnost.
4.4. Při odmítnutí udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude možné realizovat vzájemný právní styk v plné šíři.

5. Cookies


5.1. Cookie je textový řetězec informací, které slouží Provozovateli a zadavatelům obchodních sdělení zobrazovaných na serveru doher.cz k rozpoznání počítače Klienta při jeho komunikaci se serverem doher.cz a k následnému využití některých funkcí tohoto serveru.
5.2. Soubory cookie můžete spravovat v nastavení svého internetového prohlížeče. Další informace o těchto funkcích naleznete v pokynech nebo nápovědě prohlížeče. Například v aplikaci Internet Explorer můžete přejít na Nástroje/Možnosti Internetu/karty Zabezpečení a Osobní údaje a zde upravit prohlížeč tak, aby odpovídal vašim požadavkům. Pokud na různých místech používáte jiné počítače, bude toto nastavení nutné provést na každém jednotlivém počítači.
5.3. Cookie obsahuje např. název domény, ze které daný soubor cookie pochází, „životnost“ a hodnotu cookie, což je obvykle náhodně vygenerované unikátní číslo.
5.4. Jakékoli soubory cookie, které byly nainstalovány do složky pro soubory cookie vašeho prohlížeče, můžete vždy odstranit.

6. Kontaktní informace


6.1. Aktuální znění naleznete vždy na internetových stránkách doher.cz a v sídle společnosti na adrese: Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha.
6.2. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujete na telefonním čísle +420 608 010 400 (jen autorizacni SMS) nebo prostřednictvím emailové adresy info@doher.cz nebo písemně na adrese našeho sídla.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány dne 6. února 2019