Obchodní podmínky doher.cz od 1.8.2017

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě doher.cz . Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje
Název: DoHer s.r.o.
Sídlo: Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha
IČO: 10731482

Bankovní spojení: -
Zapsán: Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 5
Výpisy z úřadů: Výpis z registrů ekonomických subjektů ČSÚ v Res
Web: doher.cz
Telefon: +420 608 010 400 (jen autorizacni SMS)
E-mail: info@doher.cz
Kontaktní adresa: Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha
Provozní doba: každý den včetně svátků a víkendů od 10:00h. do 17:00h.

V případě výpadku informačního systému doher.cz nenese prodejce odpovědnost za nedodržení provozní doby.
Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci (e-mail) ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději však ve lhůtě pěti pracovních dnů od doručení písemné nebo elektronické korespondence.
(dále také “Prodávající“)
Informace
Fotografie uvedené na stránce doher.cz nemusí zcela odpovídat prodávanému zboží, a proto bere kupující na vědomí, že fotografie prodávaného zboží se může lišit.
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen evidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku však nejpozději do 48 hodin.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené přes internetové stránky, které vykazují odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obchodními podmínkami i zákonem č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

Vymezení pojmů
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
(dále jen “Kupující“)

1. Kupní smlouva a ochrana osobních údajů
1.1. Kupující vybírá internetové kupóny, které jsou předmětem kupní smlouvy ze seznamu zboží na internetových stránkách doher.cz na adrese uvedené v kontaktních údajích. Prodávající vždy nezaručuje dostupnost všech položek. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Předmětem smlouvy jsou internetové kupóny do počítačových her v podobě cenných papírů svého druhu či počítačové hry a programy. Cena a způsob doručení - informace zde.
1.2. Internetové kupóny obsahují počítačový kód neboli digitální obsah čísel a znaků nebo elektronickou měnu vydavatele elektronických peněz. Použitím internetových kupónů, kupující získává provozovatelem příslušné hry nebo aplikace. Internetové kupóny nahrazují elektronické peníze ve hrách a aplikacích. Prodávající je pouze distributorem. Prodávající odpovídá za dodání internetového kupónu vydavatele her a aplikací kupujícímu. Tímto jednáním kupující získá ve hře nebo v aplikaci disponibilní zůstatek peněz.
1.3. Zboží určené k prodeji v internetovém obchodu je pro prodávajícího jen informativním charakterem, jedná se pouze o výzvu k podání nabídky pro nákup zboží. Kupující však odesláním zboží do košíku uskutečňuje transakci, jako nabídku dle §1732 občanského zákoníku (Právní jednání směřující k uzavření smlouvy). Odesláním objednávky kupujícímu se zboží v košíku uloží pro rezervaci v systému doher.cz.
1.4. Před vyřízením zboží v košíku bude systémem internetového obchodu vypočtena celková cena za zboží včetně poplatků a kupující bude vyzván k odsouhlasení objednávky. Kupující může kontrolovat a měnit údaje v objednávce před odesláním košíku provozovateli.
1.5. Objednávky podané kupujícím prostřednictvím internetového obchodu doher.cz bude prodávajícím nejprve potvrzeno její obdržení. V tento okamžik je objednávka pro kupujícího závazná. Potvrzení objednávky bude vyřízeno prostřednictvím e-mailové korespondence.
1.6. Prodávající může bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do okamžiku vzniku kupní smlouvy. Zrušením objednávky prodávající uvede důvod, proč nemůže objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího nebo ze zákonných důvodů dle ústavy ČR.
1.7. Podáním objednávky kupující potvrzuje, seznámení s obchodními podmínkami internetového obchodu a to ve všech bodech s nimi kupující souhlasí a to i v případě elektronického podání stačí pak kupujícímu e-mailová adresa a telefonní číslo.
1.8. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
1.9. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
1.10. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

2. Práva a povinnosti prodávajícího
2.1. Prodávající může odložit termín dodání zboží, vznikne-li podezření, že bylo při dosavadních úkonech nákupu zboží prodávajícím učiněno porušení obchodních podmínek. Tímto činem kupující či jiná třetí strana byla uvedena v omyl, či byl porušen jiný právní předpis. Prodávající si tímto může vyžádat od kupujícího více osobních údajů nezbytné pro identifikaci kupujícího.
2.2. Při akceptování objednávky je prodávající povinen v co nejkratším limitu od okamžiku přijmu objednávky a úhrady kupní ceny předat kupujícímu objednané zboží. Pokud prodávající není schopen dodržet termín předání k přepravě informativně uvedený na stránce s příslušným zbožím, je povinen na toto upozornit kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou a určit náhradní termín předání předmětu koupě k přepravě. Toto se dotýká zejména zboží, které není skladem nebo je skladem v omezeném množství.
2.3. Prodávající má právo odmítnout objednávku a to např. pokud kupující opakovaně a řádně neplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu, či z jiných důvodů. O odmítnutí objednávky bude kupující bez odkladu informován. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad, se specifikovanými vlastnostmi. Zboží se považuje za dodané doručením na e-mailovou adresu nebo na telefonní číslo určené kupujícím.

3. Práva a povinnosti z vadného plnění
3.1. Kupující je povinen objednané internetové kupóny převzít a řádně zaplatit za ně smluvní cenu. Kupující je vždy povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, dodací adrese, číslo telefonu a e-mailovou adresu, na kterou má být objednané zboží dodáno, pokud kupující uvede lživé nebo nesprávné informace, nebude nadále brán zřetel při pozdějších reklamacích.
3.2. Pokud kupující použije registrační servis stránek doher.cz, je povinen chránit své přístupové údaje před zneužitím třetí osobou. Prodávající není oprávněn k ověřování identit nákupčího. V případech zneužití mobilního telefonu, hotovosti, platební karty nebo bankovního účtu atd. je prodávající oprávněn poskytnout osobní údaje třetí osobě pro nutnou součinnost (ve vyšetřování) spočívající v předání údajů o uskutečnění smluvního vztahu. Kupující bere na vědomí, že je povinen domáhat se svých práv samostatně, a že prodávající nemůže tyto úkony činit za kupujícího, dále prodávající nezodpovídá za zneužití uživatelských účtů ve hrách či aplikacích třetí osobou. Tuto skutečnost musí kupující řešit s výrobcem her či aplikací.
3.3. Prodávající a kupující se smluvně dohodli, že v případě elektronického doručení internetového kupónu např. e-mailem či sms se za potvrzení převzetí považuje stav, kdy kupujícímu bylo zboží odesláno. Prodávající a kupující se smluvně dohodli, že otevřením e-mailu či sms s obsahujícím internetovým kupónem (digitální), ať už v jakémkoliv zařízení, datovém či zobrazovacím se zprávy obsahující internetový kupón považují za porušení obalu a tímto případné reklamace zanikají a internetový kupón se tímto bere, jako použitý. Prodávající deklaruje, že činí své obchody v dobré víře.
3.4. Kupující je povinen si před zakoupením internetového kupónu prostudovat hru či aplikaci, do které si chce internetový kupón pořídit a s tím spojené regionální lokalizace a platnost internetového kupónu pro jednotlivý region (Zemi). Dále před odesláním objednávky detailně prostudovat parametry (softwarové, hardwarové) požadované počítačovou pro hru či aplikaci.
3.5. Kupující vždy bere na vědomí, že v rámci digitálních internetových kupónů, je poskytnutí odkazu např. (ve službě STEAM) ke stažení instalačních souborů jednorázové a propojené s jeho uživatelským účtem. Kupující je vždy povinen si případnou zálohu provést sám, pokud tak neučiní, přichází o možnost znova stáhnout instalační soubor. Prodávající nezodpovídá za parametry kupujícího, jeho internetového připojení a za případné výpadky a škody. Kupující musí tuto skutečnost řešit a uplatnit na poskytovateli internetového připojení.

4. Platební metody a způsob doručení
4.1. Prodávající prodává kupujícímu internetový kupón prostřednictvím elektronického dodání prostřednictvím e-mailu či smskou na telefonní číslo určené kupujícím. Prodávající dodává internetové kupóny v rámci území České republiky.
4.2. Kupující uhradí celkovou částku kupní ceny za internetový kupón pomocí bankovního převodu (běžný a rychlý), platební kartou (online), mobilním telefonem (kredit a paušál), platební metodou superCASH na terminálech SAZKY nebo terminálech EUROPAY. Poukázáním celkové částky na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Kupní cena internetového kupónu je považována za zaplacenou v okamžiku zpracování transakce za účelem úhrady celé kupní částky na účet prodávajícího (Česko: - Revolut Bank.)
4.3. Pokud kupující zvolil volbu dodání internetového kupónu, jako elektronickou (e-mailem, sms) uděluje tímto příkazem (plnou moc) prodávajícímu k porušení obalu zboží a setření políčka s kódem pro zaslání licenčního nebo aktivačního kódu elektronicky.

5. Řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím
5.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
5.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.
5.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
5.4. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
5.5. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
5.6. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

6. Vyřízení reklamace
6.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě (výměně) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář ke stažení zde: uplatnění reklamace
6.2. Kupující bere na vědomí, že vada na internetovém kupónu vznikne pouze tehdy, pokud kupující vloží nesprávně internetový kupón do hry nebo aplikace. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
6.3. Prodávající zaručuje funkčnost internetových kupónů v ČR, avšak nezaručuje funkčnost internetových kupónů v jiných zemích. Prodávající poskytuje záruku za jakost pouze tehdy, je-li garantována výrobcem zboží. Záruční doba internetového kupónu začíná běžet od chvíle jeho doručení.
6.4. Odpovědnost za vady internetových kupónů nebo na jejich záruku se nevztahuje na vady způsobené nefunkčností programu, jehož prostřednictvím byly internetové kupóny vyčerpány. Dále živelnými pohromami, kterými byly kupóny poškozeny nebo neodborným použitím či instalací internetového kupónu.
6.5. Kupující je povinen si zkontrolovat internetový kupón při jeho převzetí. V případě porušení této povinnosti neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá tak kupující v důsledku ustanovení §2111 právo odstoupit od smlouvy. Kupující reklamuje zboží formou doporučeného dopisu. Během 5-ti pracovních dní budou kupujícímu zaslány informace o dalším postupu reklamace a jeho vyřízení.
6.6. Kupující je povinen reklamované zboží poslat v originálním obalu pokud ho výrobek má. Je-li reklamace uznána za oprávněnou má kupující právo na prokazatelně vynaložených nákladů na zaslání v nejnižší nutné výši nezbytné k bezpečnému doručení reklamovaného zboží. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně. Pokud prodávající do 7 dnů neobdrží reklamované zboží, bere se reklamace za nevyřešenou a kupující ztrácí své právo na reklamaci.
6.7. Dle zákona č. 634/1992 Sb. je lhůta na vyřízení reklamace stanovena na 30 dní. Vyřízení reklamace posuzuje oprávněná osoba. Kupující bude vyrozuměn telefonicky nebo písemně o průběhu reklamace. Pokud však reklamace nebude uznána a bude považována za neoprávněnou, účtuje se poplatek za náhradu škody, která tímto prodávajícímu vznikla na 1000 Kč.
6.8. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
6.9. Podstatné porušením smlouvy (neodstranitelné vady) kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo na odstranění vady opravou věci dále na přiměřenou slevu z kupní ceny internetového kupónu nebo odstoupit od smlouvy. Nepodstatným porušením smlouvy (odstranitelné vady) kupující má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny internetového kupónu dále pokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy.

7. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
7.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy a to v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží či her a aplikací. Pokud prodávající nedodal zboží ani v dohodnutém termínu, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a to buď písemně či e-mailem.
7.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 Občanského zákoníku nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, dále kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud porušil původní obal zboží.
7.3. Kupující bere na vědomí, že v případě digitální distribuce zboží (internetové kupóny do počítačových her a aplikací) má možnost odstoupit od smlouvy pouze v případě, že kupujícímu nebylo ještě dodáno plnění v podobě doručení e-mailem aktivačního klíče nebo odkazu ke stažení. Dodání plnění popsaným způsobem se považuje za porušení obalu zboží. Tímto kupujícímu nezaniká právo na reklamaci zakoupeného zboží v případě nefunkčnosti zaslaného odkazu nebo aktivačního klíče.
7.4. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a uplatit ho formou písemného podání, přičemž toto musí být odesláno do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
7.5. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení, poškození či vyčerpání kreditu či peněz. Náklady vrácení zboží nese kupující. Pokud tak kupující neučiní, bude v opačném případě prodávající uplatňovat vůči kupujícímu právo na vydání bezdůvodného obohacení nebo právo na náhradu škody, která mu jednáním kupujícího vznikla a jež bude provedeno jednostranným zápočtem na zaplacenou kupní cenu ve výši odpovídající snížené hodnotě zboží či výši bezdůvodného obohacení.
7.6. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání objednávky. V případě nedostupnosti zboží udávané výrobcem, nebo pokud není již zboží možné zakoupit nebo došlo ke změně ceny zboží. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení platby kupujícího. Dále prodávající může od smlouvy odstoupit, pokud kupující neposkytne potřebnou součinnost při doručování zboží.
7.7. Kupující je povinen nesdělovat své osobní čí registrační údaje třetí osobě, aby nedošlo ke zneužití osobních či registračních údajů, jakými jsou např. telefonní číslo, adresa, číslo kreditní karty či PIN platební brány. Pokud kupující předá třetí osobě své telefonní číslo, PIN platby či jinou důvěrnou věc, která vede ke zneužití peněz kupujícího nemůže se kupující dožadovat odškodnění od portálu doher.cz. Pokud kupující předal jakýkoliv ze zmíněných údajů a má podezření ke zneužití peněžních prostředků, ihned se obrátí na policii.

8. Ostatní předpisy
8.1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
8.2. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
8.3. Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání jeho objednávky, jakož i výši ceny objednávaného zboží platnou v den odeslání objednávky.
8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku a kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8.5. Prodávající archivuje smlouvy po dobu deseti let od data jejího uskutečnění. Kupujícímu je zpřístupněna na vyžádání. (Telefonicky nebo e-mailem)
8.6. Jestliže, některý z bodů v obchodních podmínkách se stane neplatným, zůstává v platnost a účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nedotčena.
8.7. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit a změnu vyhlásit v systému internetového obchodu doher.cz.
8.8. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. června 2017.